فکر

تلاش

پیشرفت

Excellence in Work

Intelligence in Solution

تعمیرات

  • پمپ سانتریفیوژ، پیستونی، دنده ای، پره ای و جت
  • الکتروموتور AC و DC
  • فن AC و DC
  • ولو (سونلوئیدی، سروو و ...)
  • سوئیچ فشار
  • اکچوئیتور مکانیکی، الکترومکانیکی و هیدرولیکی